วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การหาค่าและการศึกษาข้อมูลต่างๆในสภาพอากาศในภาวะโลกร้อน

ระยะเริ่มแรกมันคงประกอบไปด้วยก๊าชต่างๆ ที่น่าจะปรากฏตัวขึ้นมาใน ขณะ’นนา.ม่ว่าไ,ฮใดรเจน,มีเทน,แอมโมเนีย1ไอนา,ก๊าชเฉื่อยหลายชนิด โดย ที่ไม่มีออกซิเจนอิสระอยู่เลย...ในขณะที่ตัวโลกส่วนที่เป็นของแ<|งประกอ11ไปด้วยสารต่างๆ เช่นซิลิเกตของอลูมิเมียม1 เหสืก, แคลเ,ซิเยม, แมกปีเซิ!ยม, โซเดียม, แพยางเป่าลม โปแตลเชียม...ฯลฯ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการ สร้างชีวิตในเวลาต่อมา...ส่วนแหล่ง,นาในระยะเริ่มแรกปรากฏตัวขึ้นมาบริเวณแอ่งระหว่างหุบเขาในปริมาณที่น้อยมาก หรือประมาณ 1 ใน 10 เท่าของปริมาณ'นาเท่าทีมีอยู่ในปัจจุบันนีแต่จะปรากฏตัวฃึนมาในรูปของของเหลวใสๆเหมือน“ซุปใส” หรือข้นๆ แบบ “ซุปข้น” ก็ยังคงเถียงกันไม่รู้จบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เต็มไปด้วยข้อมูล,ทฤษฎี,ข้อสมมุติฐานและ.. “จินตนาการ” กันจำนวนมากมายซึ่งเหตุที่ต้องเถียงกันในเรื่องนี้อย่างชุลมุนวุ่นวายกันตั้งแต่เริ่มแรกก็เพราะว่าสภาพความเป็นไปของน้ำในระยะนั้น มันจะต้องถูกโยงให้เข้ามาเกี่ยวพันกับกระบวนการวิวัฒนาการของ“สารเคมี”ที่จะเป็นตัวก่อกำเนิด“โมเลกุล” บางชนิดที่มืขีดความสามารถพอจะวิวัฒนาการกลายมาเป็นต้นกำเนิดของ “เซลล์” ของสิ่งมืชีวิตกันได้แบบไหน? อย่างไร? เพราะสภาพความแตกต่างระหว่างความข้นความใสเหล่านี้มันยังเต็มไปด้วยคำถามถึง “การคงตัวของโมเลกุล” ดังกล่าวว่ามันคงตัวกันได้อย่างไร...???แต่เอาเป็นว่า. ห่วงยางแฟนซี ..ถึงจะยังเถียงกันไม่เสร็จตั้งแต่ชีวิตยังไม่ได้เริ่มต้นในจินตนาการกันเลยก็แล้วแต่ แต่ก็พอจะทั่วๆ กันต่อไปได้บ้างว่า บรรดาธาตุที่ประกอบขึ้นมาเป็นส่วนที่เป็นของแข็ง บวกกับก๊าซต่างๆ ที่มือยู่ในบรรยากาศขณะนั้น ได้กระทำปฏิกิริยาต่อกันและกันโดยบรรดาพลังงานครั้งดึกดำบรรพ์อันประกอบไปด้วย พลังงานจากดวงอาทิตย์,พลังงานใต้พิภพ,พลังงานจากการแผ่รังสีของกัมมันตรังสี,พลังงานไฟฟ้าในรูปฟ้าแลบ,ฟ้าผ่า โดยมีแอ1งนี้าในหุบเขาหรือ “สระนั้าอุ่นโบราณ” เป็นแเ'ไกคุกวิทยาศาสตร์ ล้างตำนาน...ดารวัน ภาชนะรองรับ...ทำให้เกิดอุบัติการณ์การ “ก่อกำเนิดชีวิต” ขึ้นมาโดย “บังเอิญ” จนได้...??? ???แต่การทำให้สารเคมีต่างๆ .ก๊าซ,‘นา (ไม่ว่าจะใสหรือข้นก็แล้วแต่) ถูก พลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยตัวของมันเองโดยปราศจากจิตเจตนาใดๆ หรือจุดมุ่งหมายใดๆ กำกับอยู่เบื้องหลังเอาเลย ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญอยู่ไม่น้อยใน การสร้างภาพจินตนาการและการหาคำอธิบายที่ “สมเหตุสมผล” เอา มารองรับอุบัติการณ์เหล่านี้...คำอธิบายแบบชาวกรีกที่ตั้งอยู่บนรากฐาน จินตนาการเดียวกัน...คือบนจินตนาการที่เชื่อว่า “สิ่งมีชีวิต” ก่อกำเนิดขึ้น  ห่วงยางเด็ก มาจาก “สิ่งที่ไม่มีชีวิต” ตั้งแต่เมื่อพันๆ ปีที่แล้ว ด้วยการตั้งสมมุติฐานว่า “โคลน” กับ “ละอองหมอก” ทำปฏิกิริยาต่อกันและกันจนกลายมาเป็น “ปลา” หรือ “มุลสัตว์” ทำปฏิกิริยาจนกลายเป็น “หนอน”, “นี้าค้าง'ใน ตอนเช้า” ถูกพลังงานแสงแดดกระตุ้นจนกลายมาเป็น “หิ่งห้อย” และ “แมลง” ชนิดต่างๆ, “นี้าฝน” กับ “ฮิวมัส” ทำปฏิกิริยากันและกันจน กลายมาเป็น “ไล้เดือน”...ฯลฯ ก็ดู'จะ “เชยยซ์ซ์ซ์” ไปแล้ว...

ห่วงยางเล่นน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น