วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเจริญเติบโตของเด็กที่รักการออกกำลังกาย


ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่คอยอบรมสังสอน และ ชี้นำสิ่งถูกผิดแล้ว สิงที่เขาได้เรียนรู้จะติดตัวกลายเป็นนิสัยในอนาคตได้
เรื่องเงินๆ ทองๆ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งวนเวียนอยู่ในการดำเนิน ชีวิตของผู้คนในสังคม หากเด็กๆ ได้รับการเรียนรู้จากคนใกล้ชิดในทางที่ ถูกที่ควรก็จะส่งผลดีต่ออุปนิสัยการใช้จ่ายในอนาคต แต่หากคุณพ่อคุณ แม่ปล่อยปละละเลยลูกๆ ให้เติบโตขึ้นในสภาพสังคมที่คนส่วนใหญ่เห็น เงินเป็นพระเจ้า หรือใช้จ่ายเงินทองในทางที่ผิดโดยไม่มีใครคอยชี้แนะ แล้ว พฤติกรรมของผู้คนรอบตัวเด็กก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกลืนกิน และ หล่อหลอมเด็กให้เจริญเติบโตมาอย่างที่เขาพบเจอ
อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมย่อมเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโตของเด็ก แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันค่อนข้าง สูง คุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานนอกบ้านหนักขึ้น จึงอาจมีเวลาในการดูแล เอาใจใส่ลูกลดน้อยลง มีการฝากลูกไว้กับคนดูแลเป็นระยะเวลานานขึ้น หรือทำให้เด็กๆ ใช้ระยะเวลาในการอยู่ที่โรงเรียนกับคุณครูและเพื่อนๆ มากขึ้น ในบางกรณีอาจส่งผลให้มีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนมากขึ้น โดยไม่มีผู้ใหญ่คอยชี้แนะ จนในบางครั้งเกิดเป็นปัญหาใหญ่ตามมาซึ่ง ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไป คุณพ่อคุณแม่ควรปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดูแล ลูกน้อยเสียใหม่
ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กมากขึ้น ดีกว่ารอ ให้ปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กในอนาคต ดั่งที่เราเห็น'ในปัจจุบันที่เทคโนโลยี
บาร์โหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น