วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

วิวัฒนาการจากเครื่องเสียบเป็นเครื่องไล่หนูที่สามารถทำงานระยะไกลได้

เรื่องแรกหัวหน้าคณะราษฎร์เป็นผู้แต่งตั้งผู้แทนราษฎรขึ้น ๗0 คน หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ พันตรีหลวงพิบูลสงคราม เพื่อปฏิหัติหน้าที่เป็น สภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว และสภาผู้แทนฯ ได้มีมติให้พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา เครื่องไล่หนูระยะไกล  ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของเมืองไทย และมีคณะ รัฐมนตรีอีก ©๙ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลในคณะราษฎร์นั้นเองการปฏิว้ติ ๒<r๗๕ แม้กระทำโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อระหว่างคน ไทยด้วยกัน แต่ก็หาทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดย พันทีไม่เพราะประชาซนในสมัยนั้นขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง จะเห็นได้ว่าคนในประเทศขณะนั้น...มืผู้รู้หนังสืออยู่ไม่ถึง ๓0% เป็นเหตุ ให้คณะราษฎร์ทำการผูกขาดอำนาจการปกครองโดยไม,ได้ส่งต่อให้กับ ประชาชนแม้ในหมู่คณะราษฎร์เองภายหลังได้เกิดความแตกแยก ทั้งทางการ เมือง การทหาร ช่วงชิงอำนาจเพื่อขึ้นมาเป็นใหญ่บางคนก็ละทิ้งอุดมการณ์ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางคณะราษฎร์ได้มอบหมายให้ นายปรีดี พนมยงค์ จัดทำเค้าโครงเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการเศรษฐกิจของชาติให้มื ความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนในชาติโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่นายปรีดีร่างให้คณะรัฐมนตรีพระยาทรง สุรเดช พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พระยาราชกังลัน พระยาศรีวิสารวาจา พระยาฤทธิ้อัคเนย์ พระประศาสน์พิทยายุทธ ไล่หนูขนาดเล็ก  ได้ร่วมกันคัดค้านและกล่าว ว่า...โครงการนี้เป็นโครงการคอมมิวนิสต์แบบเดียวกับรัสเชีย!เศรษฐกิจมากกว่าครึ่ง นายปร๊ดีเองได้พยายามยืนยันเค้าโครงเศรษฐกิจของ ตนไม่ใช่ระบอบคอมมิวนิสต์โดยกล่าวให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ขณะนั้นว่า “แท้จริงความคิดของข้าพเจ้าเป็นไปในแนวลัทธิโซเชียลลิสต์ภายใน การปกครองรัฐธรรมบูญ ที่ดำเนินการเพื่อราษฎร แต่ความคิดของข้าพเจ้า ในแนวนี้ ไม่เห็นพ้องด้วยสมาชิกอื่นแห่งคณะรัฐมนตรีการเล่นแร่แปรธาตุ”จากเด้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี เป็นชนวนให้เกิดความแตกร้าว กันขึ้นในระหว่างผู้ก่อการด้วยกัน สามเสือแห่งคณะราษฎร์มีพระยาทรงสุร- เดช พระยาฤทธิ้ พระยาประศาสน์ฯ ได้เอนเอียงและไปร่วมสังฆกรรมกับ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรี และคณะเชื้อพระวงต์ที่ต้องการ หวนคืนสู่อำนาจเก่า เบี่ยงเบนเจตนารมณ์และบ่อนทำลายเสถียรภาพของ คณะราษฎร์ความอลเวงปันป่วนผันผวนในกลุ่มคณะราษฎร์นี้ พ้นตรีหลวงพิบูล สงคราม จับตามองดูพฤติการณ์ของบุคคลเหล่านี้ด้วยความสนใจ ในส่วน ของตนเองได้เตรียมการอยู่อย่างไม่ประมาทจนในที่สุดเหตุการณ์ได้เข้าสู่ ในการ ดักหนูไฟฟ้า ประชุมสภาผู้แทนฯ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒<rdb นายกรัฐมนตรีมีคำลังให้พระยาทรงสุรเดช นำ ทหาร ๑ กองร้อย พร้อมด้วยอาวุธเข้ากุมสภาตรวจอาวุธบรรดา ส.ส. จึง ทำให้มีการกล่าวโจมตีนายกฯ ว่าเอาอำนาจทหารเข้ามาฃ่มชุ่กฎหมายฝ่ายนายกฯ พระยามโนปกรณ์ฯ ได้ขอความเห็นของสภาว่าจะ ทำการปิดสภาเสียเป็นการชั่วคราว แล้วจะมีการเลือกตั้งกันใหม่ตามวิถี แห่งรัฐธรรมชุ}ญ

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น